نخ های دوزندگی در صنعت پوشاک

نخ های دوزندگی در صنعت پوشاک

نخ های دوزندگی با تاباندن (پیچاندن) الیاف کوتاه یا از طریق تارهای رشته ای پیوسته تولید می شوند. در بعضی از موارد برای ایجاد استحکام مناسب برای نخ، دو یا چند نوع الیاف مختلف با هم ترکیب می شوند.تمام نخ…